ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

(ΜΕΛΙΤΡΟΠΟΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)

 

Στο Περιστέρι Αττικής σήμερα 15 Δεκεμβρίου του  έτους 2015  οι:

 1. Νίκος Παπανικολάου του Ιωάννη και της Σοφίας που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958 , κάτοικος Περιστερίου / Αττικής(οδός Αγίου Ιωάννου Θεολόγου 20 ) κάτοχος του ΑΔΤ  ΑΒ 316540 του ΑΤΑ Περιστερίου, με ΑΦΜ 040038150 της ΔΟΥ Ε΄ Αθηνών.
 2. Νικόλαος Περίσσιος του Χρήστου και της Χρυσούλας που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικος Άνω Πετράλωνα/Αττικής (οδός Περσέως 59), κάτοχος του ΑΔΤ ΑΗ127837 του ΑΤ Δομοκού, με ΑΦΜ 105825388 της ΔΟΥ Εφορία Δομοκού.
 3. Λιόντου Δέσποινα του Νικολάου και της Μαρίας που γεννήθηκε στην Αθήνα/ Αττική το έτος 1975, κάτοικος Αθήνας/Αττικής (οδός Δικαιάρχου 20), κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 058482 του ΑτΑ Περιστερίου, με ΑΦΜ 067850142 της ΔΟΥ Βύρωνα
 4. Ταξιαρχούλα Λαδά του Δημητρίου και της Μαρίας που γεννήθηκε στο Σύνδεϊ Αυστραλίας το έτος  1972, κάτοικος Αθήνας / Αττική (οδός Καραϊσκάκη 2) κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 778898 του ΑτΑ με ΑΦΜ της ΔΥΟ.
 5. Λαλάκος Αλέξανδρος του Σπυρίδωνος και της Βασιλικής που γεννήθηκε  στην Άρτα/Ηπείρου το έτος 1962, κάτοικος Αθήνας/ Αττική (οδός Δικαιάρχου 22) κάτοχος του ΑΔΤ Χ 614969 του ΑτΑ Βούλας, με ΑΦΜ 044950955 της ΔΟΥ

 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, το καταστατικό της οποίας έχει ως εξής:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ − ΕΠΩΝΥΜΙΑ − ΕΔΡΑ − ΣΚΟΠΟΣ − ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 

 1. Συνιστάται Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Μελίτροπον» και το διακριτικό τίτλο «Melitropon ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4019/2011 «Περί Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων» όπως ισχύει σήμερα.
 2. Η συνιστώμενη με το παρόν Κοιν.Σ.Επ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και έχει εμπορική ιδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

 

 1. Έδρα του συνεταιρισμού: Φιλολάου 114, Δήμος Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα.
 2. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, ο συνεταιρισμός μπορεί, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

 

 1. Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Για την ευόδωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού, ερευνητικού-μελετητικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα
 2. Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η δημιουργία καταστήματος (συνεταιριστικού καφενείου προώθησης συνεταιριστικών προϊόντων, συνεταιριστικού παντοπωλείου κ.λπ.), η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (τοπικών προϊόντων, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων κ.α.), που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.
 3. Ακόμη, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι οι εκδόσεις (βιβλίων, περιοδικών ιστορικών, υγείας, τοπικών κ.λπ.) και οι εκθέσεις (ζωγραφικής, βιβλίου) που προάγουν τον πολιτισμό και την ελληνική κουλτούρα.

Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Μελίτροπον, επιδιώκει την παραγωγή προϊόντων Τύπου, τη δημιουργία ενημερωτικών μέσων και την παροχή υπηρεσιών  επικοινωνίας,  όπως  είναι: η δημιουργία ιστοτόπων, η έκδοση  εντύπων-βιβλίων, η έκδοση ηλεκτρονικών ή εντύπων εφημερίδων και περιοδικών, η ίδρυση ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, η παραγωγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών και ντοκιμαντέρ, η ανάπτυξη web radio και web tv, η παροχή εκπαίδευσης σε νέους δημοσιογράφους, η αξιοποίηση του δημοσιογραφικού υλικού σε άλλα ΜΜΕ, η συνεργασία με άλλες ερευνητικές μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις ΜΜΕ εντός και εκτός Ελλάδας και η παρουσίαση ερευνών και μελετών με κοινωνικό ενδιαφέρον, η δικτύωση και ανταλλαγή υπηρεσιών με άλλες κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Ακόμη, επιδιώκει τη δημιουργία ψηφιακού τυπογραφείου που μπορεί να χρησιμοποιήσει για την έκδοση των εντύπων της.

 1. Η Κοινωνική Συνεταιριστική επιχείρηση υπηρετεί τους σκοπούς της  και με άλλα μέσα  και τρόπους, όπως είναι η διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων  για την προώθηση των δραστηριοτήτων της, η ανάληψη ειδικών πολιτικών, κοινωνικών, οικολογικών και πολιτιστικών δράσεων  (δημοσιογραφικές και κοινωνικές έρευνες και καμπάνιες, συνέδρια, συνέργειες  με κέντρα μελετών και άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εκθέσεις ζωγραφικής και βιβλίου).
 2. Οι σκοποί και η λειτουργία της  κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης διέπονται από τις εξής βασικές αρχές:

α) την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της   παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα,

β) την πρόταξη του ατόμου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου,

γ) την άσκηση της δημοσιογραφίας υπέρ της κοινωνίας, των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος,

δ) Τη χρησιμοποίηση των όποιων κερδών του αποκλειστικά για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών του,

ε) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

 1. Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
 2. παραγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων
 3. δραστηριότητες οικολογικής ευαισθητοποίησης
 4. δραστηριότητες εθελοντικής προσφοράς
 5. προβολή και ανάδειξη νέων καλλιτεχνών και τεχνιτών παραδοσιακών επαγγελμάτων και τεχνών
 6. διάσωσης, μελέτης και έρευνας παραδοσιακών τεχνών, επαγγελμάτων, δραστηριοτήτων και δεξιοτήτων και επανενσωμάτωσής τους στην σύγχρονη πραγματικότητα και η εξάσκηση και ανάδειξη παραδοσιακών επαγγελμάτων,
 7. στην παραγωγή, οργάνωση και προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού,
 8. παραγωγή, προβολή και προώθηση παραδοσιακών προϊόντων-κρασιού
 9. την παραγωγή και διαχείριση προϊόντων της οικιακής οικονομίας και οικοτεχνίας των μελών (τρόφιμα, γλυκά, χειροτεχνικά προϊόντα κ.λπ.).
 10. στη συγκέντρωση, συσκευασία, τυποποίηση, αποθήκευση, συντήρηση, μεταφορά και πώληση προϊόντων της οικιακής οικονομίας και οικοτεχνίας των μελών
 11. στη δημιουργία συνεταιριστικού καφενείου (καφέ-γλυκό) που θα προωθεί και θα πουλά ελληνικά προϊόντα, βιολογικά ή συνεταιριστικά από όλη την Ελλάδα (κρασί, τυριά, μπύρες, τσάι, καφέ, σοκολάτα)
 12. στη δημιουργία συνεταιριστικού παντοπωλείου
 13. στη δημιουργία και λειτουργία πολυχώρου με ποικίλες δραστηριότητες (καφέ-γλυκό-κρασί-μπύρα-εκδηλώσεις-εκθέσεις-εκδόσεις)
 14. στην οργάνωση πρότυπης ή πειραματικής εκμετάλλευσης της οικιακής τέχνης
 15. στην οργάνωση, διοίκηση υπηρεσιών επιχειρηματικής συμβουλευτικής και marketing προώθησης των προϊόντων συνεταιρισμών ή άλλων επιχειρήσεων
 16. στη συνεργασία και δικτύωση με ομοειδείς φορείς και επαγγελματίες κάθε είδος οργανώσεων και με ιδιώτες για την προώθηση και πώληση των ιδίων προϊόντων και άλλων που προέρχονται από τρίτους.
 17. στην οργάνωση και διοίκηση πολιτιστικών, οικονομικών, αγροτουριστικών ή περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων (ημερίδων, συνεδρίων κ.ά.)
 18. στην ανάπτυξη βιολογικών καλλιεργειών, την παραγωγή οικολογικών προϊόντων και στη μεταποίηση αυτών (φαρμακευτικά, αρωματικά φυτά κ.ά.)
 19. στην ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊόντων εστίασης και catering
 20. στην προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα,
 21. στην πρόταξη του ατόμου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου,
 22. στην άσκηση της δημοσιογραφίας υπέρ της κοινωνίας, των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος,
 23. στην αντίληψη ότι η είδηση και η πληροφορία είναι κοινωνικά    αγαθά και όχι εμπορεύματα για επιδίωξη κέρδους,
 24. στην προβολή και προώθηση αναλόγων δράσεων – «προϊόντων» , μέσω της διαδικτυακής  προβολής  και επικοινωνιάς  και της  στοχευμένης  αποστολής mails, ή  προβολής  σε  άλλα μέσα.
 25. στη χρησιμοποίηση των όποιων κερδών του αποκλειστικά για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών του,
 26. στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

Η διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄

ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΛΗ

 

 1. Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν :

α) Κάθε φυσικό πρόσωπο που εμπνέεται και ευαισθητοποιείται από τις αρχές και τις επιδιώξεις του Συνεταιρισμού.

β) Κάθε Νομικό πρόσωπο που διαπνέεται από τις ίδιες αρχές και επιθυμεί να συνδυάσει την κοινωνική του δράση με τους σκοπούς του Συνεταιρισμού, υπό την

προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4019/2011.

 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.4019/2011 δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που υπάγονται σε αυτούς.
 2. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία μετέχουν σε άλλη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, η οποία έχει τον ίδιο σκοπό και εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

 

 1. Για την ΕΓΓΡΑΦΗ μέλους στο Συνεταιρισμό, μετά τη σύστασή του, απαιτείται υποβολή γραπτής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο προς τη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη της συνεδρίαση.
 2. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα μετά την αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η ιδιότητα του μέλους του Συνεταιρισμού αποκτάται από τον χρόνο λήψης της απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής για την αποδοχή της αίτησης.
 3. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και η ανάδειξή τους στα όργανα μπορεί να γίνει μόνο μετά την αποδοχή έγκρισης της εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων εγγραφής των νέων μελών που δεν έχουν γίνει δεκτές από τη Διοικούσα Επιτροπή.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

 

 1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν, εφόσον υποβάλουν γραπτή δήλωση προς τη Διοικούσα Επιτροπή τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους.
 2. Μέλος του Συνεταιρισμού διαγράφεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, στην περίπτωση που προβεί σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεών που προκύπτουν από το Ν. 4019/2011 και το καταστατικό και η συμπεριφορά του βλάπτει τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. Η διαγραφή, στην περίπτωση απουσίας του μέλους από τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, γνωστοποιείται με την κοινοποίηση προς αυτό αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει υποχρεωτικά τους λόγους διαγραφής. Μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, το μέλος που διαγράφεται μπορεί να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπον Μονομελούς Πρωτοδικείου. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται από την ημέρα δημοσίευσης της τελεσίδικης απόφασης που απορρίπτει την προσφυγή ή από την ημέρα που έληξε άπρακτη η προθεσμία προσφυγής.
 3. Στα αποχωρούντα ή διαγραφόμενα, κατά τα ανωτέρω, μέλη αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα, που εισέφεραν το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης, μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή η διαγραφή, ενώ με την επιστροφή εκκαθαρίζεται η σχέση του Συνεταιρισμού με το μέλος χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της περιουσίας που έχει σχηματιστεί.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

 

 1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 

α) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και να συνεργάζονται στη λειτουργία του Συνεταιρισμού και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά του.

β) Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού του Συνεταιρισμού, να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής και να προστατεύουν τα συμφέροντά του.

 1. Τα μέλη ευθύνονται για τα χρέη του Συνεταιρισμού έναντι των τρίτων, ο καθένας εις ολόκληρον και μέχρι του ποσού της συνεταιριστικής του μερίδας.
 2. Κάθε νέο μέλος υποχρεούται να καταβάλει εκτός από το ποσό της μερίδας του και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό.
 3. Τα μέλη του Συνεταιρισμού, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούνται να καταβάλλουν την αναλογία τους στο χρηματικό ποσό που τυχόν απαιτείται για την κάλυψη ζημιών του Συνεταιρισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

 

 1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα μίας (1) ψήφου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται υπό τους όρους του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου.
 2. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και να λαμβάνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπή καθώς και του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.
 3. Τα μέλη του Συνεταιρισμού μπορεί να είναι εργαζόμενοι σε αυτόν, να αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και να έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία.
 4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού που είναι εργαζόμενοι σ’ αυτόν έχουν δικαίωμα επί των καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 4019/2011 περί διανομής των κερδών.
 5. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, που δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, γίνεται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ. με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του ν.2716/1999 (Α’96).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

 

ΠΟΡΟΙ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΠΟΡΟΙ

 

Οι πόροι του Συνεταιρισμού αποτελούνται από:

 1. Το ιδρυτικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο που προκύπτει από την διάθεση νέων συνεταιριστικών μερίδων.
 2. Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων του και την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων.
 3. Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ βαθμού και έσοδα από άλλα προγράμματα.
 4. Κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές τρίτων και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

 

 1. Κάθε μέλος εγγράφεται τουλάχιστον με μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα το ύψος της οποίας ορίζεται δια του παρόντος σε τριάντα ευρώ (30€).
 2. Τα ιδρυτικά μέλη και όσα στο μέλλον εγγραφούν, υποχρεούνται να εισφέρουν, με την καταβολή μετρητών, το ποσό που αντιστοιχεί στην υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα τους μέσα σε ένα (1) μήνα από την κατά νόμο καταχώριση του συνεταιρισμού ή την εγγραφή τους αντιστοίχως.
 3. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη του συνεταιρισμού.
 4. Εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου, κάθε μέλος επιτρέπεται να αποκτήσει έως πέντε (5) προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής (ήτοι τριάντα ευρώ) και το ισόποσο αυτών καταβάλλεται από τα μέλη μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα που θα δηλώσουν εγγράφως στη Διοικούσα Επιτροπή ότι επιθυμούν την απόκτηση προαιρετικών μερίδων.
 5. Η μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας μέλους γίνεται μόνο σε νέο μέλος εγγράφως ύστερα από συναίνεση της Διοικούσας Επιτροπής η οποία είναι υποχρεωτική, εφόσον στο πρόσωπο του νέου μέλους συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για την είσοδό του ως μέλους. Η προαιρετική συνεταιριστική μερίδα μπορεί να μεταβιβάζεται ελεύθερα χωρίς άδεια της Διοικούσας Επιτροπής σε άλλο μέλος του Συνεταιρισμού. Όλες οι μεταβιβάσεις συνεταιριστικών μερίδων καταχωρούνται στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.
 6. Σε περίπτωση που μέλος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει ή μέλος νομικό πρόσωπο λυθεί και εκκαθαρισθεί, η αξία της συνεταιριστικής μερίδας του μέλους αυτού περιέρχεται αυτοδικαίως στον ειδικό ή καθολικό του διάδοχο.
 7. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των μελών προς τρίτους, η συνεταιριστική μερίδα και τα προϊόντα της παραγωγής των μελών από την παράδοσή τους στο Συνεταιρισμό για πώληση, διάθεση, μεταποίηση και επεξεργασία. Επίσης δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας του Συνεταιρισμού ως τρίτου, χρημάτων που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους του και απαιτήσεων για παροχές σε είδος του Συνεταιρισμού προς τα μέλη του.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού, δικαιούται ν’ αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά το Συνεταιρισμό και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του οργάνου της Διοίκησης. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τα μέλη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
 2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται :

α) Η τροποποίηση του Καταστατικού.

β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του Συνεταιρισμού.

γ) Η έγκριση ή η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

δ) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού.

ε) Η έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.

στ) Η εκλογή και απαλλαγή από κάθε ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής και των αντιπροσώπων σε Ενώσεις, καθώς και η οποιαδήποτε παύση των μελών της Διοικούσας Επιτροπής.

ζ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.

η) Η έγκριση συμμετοχής του Συνεταιρισμού σε Κοινοπραξίες, ή Ενώσεις Συνεταιρισμών ανώτερου βαθμού και η αποχώρησή του.

 1. Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα μέλη του, που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως. Όλα τα μέλη μετέχουν στις συνελεύσεις και ψηφίζουν με μία (1) ψήφο το καθένα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

 1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το έτος, ύστερα από πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης.
 2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα, όποτε τη συγκαλέσει η Διοικούσα Επιτροπή ή εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, με συγκεκριμένο θέμα, προς τη Διοικούσα Επιτροπή από το ένα τρίτο (1/3) των μελών του Συνεταιρισμού.
 3. Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης παρά το αίτημα του ενός τρίτου (1/3) των μελών, τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση.
 4. Η πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής αναγράφει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα που θα συνέλθει η Συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, με προσωπικές επιστολές και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που θα αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΑΡΤΙΑ

 

 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη του Συνεταιρισμού.
 2. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών του Συνεταιρισμού ,εφ’ όσον το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε 2 μέλη.
 3. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσα μέλη και αν παρίστανται, όχι όμως λιγότερα από τρία (3)
 4. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του Συνεταιρισμού, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας, τον αποκλεισμό του συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη συγχώνευση του συνεταιρισμού, τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών, την ανάκληση και την αντικατάσταση μελών της Διοικούσας Επιτροπής και την τροποποίηση του καταστατικού, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) των μελών και στην περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ − ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

 1. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγονται από τα μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης. Έως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ή αν αυτός απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος, ή άλλο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής ή αν δεν παρευρίσκεται κανένα, ένα μέλος του Συνεταιρισμού που υποδεικνύεται από τη Συνέλευση.
 2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

 1. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
 2. Αν παρίσταται το σύνολο των μελών, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των μελών αλλά όχι λιγότερα από τρία (3) μέλη.
 3. Στη Συνέλευση μπορεί να παρίσταται αντιπρόσωπος Συνεταιριστικής Οργάνωσης ανωτέρου βαθμού.

 

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

 1. Η λήψη αποφάσεων γίνεται με ψηφοφορία, η οποία πραγματοποιείται με ανάταση του χεριού, εκτός αν το ένα τέταρτο (1/4) των παρόντων μελών ζητήσει να γίνει η ψηφοφορία με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια, οπότε εφαρμόζεται ο τρόπος που ζητήθηκε. Δεν επιτρέπεται η λήψη αποφάσεων δια βοής.
 2. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και για προσωπικά θέματα, η ψηφοφορία είναι μυστική και διεξάγεται την ίδια μέρα της Γενικής Συνέλευσης και μετά το τέλος της συζήτησης των θεμάτων.
 3. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους.
 4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψηφισάντων μελών. Στα θέματα στης παραγράφου 4 του άρθρου 14 απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

 1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που αντίκεινται στο Ν.4019/2011, στο Ν.1667/1986 όπως ισχύει ή στο Καταστατικό του Συνεταιρισμού, είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα.
 2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως προσβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου που αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων 682επ. Κ.Πολ.Δ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 1. Τη διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή η οποία αποτελείται από τέσσερα (4) τακτικά μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.
 2. Η διάρκεια της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής είναι τρία χρόνια (3) και μπορεί να παρατείνεται, το πολύ για τρεις (3) μήνες από τη λήξη της, εντός των οποίων θα πρέπει να συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μελών για την εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής.
 3. Η Διοικούσα Επιτροπή μετά την εκλογή της συνέρχεται με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Ταμία και Γραμματέα.
 4. Η Διοικούσα Επιτροπή μέσα σε ένα (1) μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή της για καταχώρηση στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.

 

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 1. Η Διοικούσα Επιτροπή του Συνεταιρισμού εκλέγεται, μετά από μυστική ψηφοφορία, από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το τέταρτο έτος (4ο) έτος από την εκλογή της προηγουμένης.
 2. Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Συνέλευση.
 3. Τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, μέλη του Συνεταιρισμού, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά

 

Άρθρο 21ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 1. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να εκλέγει μέλη αυτής σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από τη Διοικούσα Επιτροπή γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα για καταχώρηση στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας και ανακοινώνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
 2. Σε περίπτωση παραίτησης,  θανάτου  ή με  οποιονδήποτε  άλλο  τρόπο  απώλειας  της  ιδιότητας μέλους ή μελών της Διοικούσας Επιτροπής, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση του Συνεταιρισμού και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
 3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής.

 

Άρθρο 22ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 1. Η Διοικούσα Επιτροπή διοικεί και εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείρισή του, πλην αυτών που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής οφείλουν να καταβάλλουν κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού την ίδια επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις και φέρουν κάθε ευθύνη για την τήρηση των περιορισμών, του προς εκπροσώπηση δικαιώματος, που θέτει το καταστατικό ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και σε υπαλλήλους του Συνεταιρισμού.
 4. Το αξίωμα του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής είναι τιμητικό και άμισθο.

 

Άρθρο 23ο

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 1. Η Διοικούσα Επιτροπή  συνέρχεται  σε  τακτική  συνεδρίαση  μία  (1)  φορά  το  μήνα,  με  γραπτή πρόσκληση σε συγκεκριμένη ημέρα και συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης που καθορίζονται από κοινού. Θέματα ημερήσιας διάταξης μπορούν να προταθούν και από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.
 2. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει εκτάκτως όταν τη συγκαλέσει ο Πρόεδρος της ή όποτε κριθεί αναγκαίο και ζητηθεί από το 1/3 των μελών της.
 3. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την αναγκαιότητα, η σύγκλιση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.

 

Άρθρο 24ο

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 1. Η Διοικούσα Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις καταχωρούνται από το Γραμματέα στο βιβλίο Πρακτικών της Διοικούσας Επιτροπής.
 2. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής δε συμμετέχει στις συνεδριάσεις, ούτε έχει δικαίωμα ψήφου όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, σύζυγο ή συγγενή πρώτου βαθμού.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΒΙΒΛΙΑ

 

Άρθρο 25ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

 

Η Διαχειριστική  Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας,  αρχίζει  τη  1η  Ιανουαρίου και  λήγει τη  31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη Διαχειριστική Χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση του Συνεταιρισμού και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

 

Άρθρο 26ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

 

 1. Στο τέλος της  διαχειριστικής  χρήσης  η  Διοικούσα  Επιτροπή  συντάσσει  τον  Ισολογισμό,  το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και την Έκθεση Διαχείρισης, τα οποία υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση.
 2. Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και η Έκθεση Διαχείρισης της Διοικούσας Επιτροπής πρέπει να είναι στη διάθεση των μελών του Συνεταιρισμού δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
 3. Η Διοικούσα Επιτροπή   υποχρεούται   να   αποστείλει   τον   Ισολογισμό   και   το   Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έγκρισης τους από τη Γενική Συνέλευση, στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.

 

Άρθρο 27ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

 

 1. Τα κέρδη του Συνεταιρισμού δε διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι.
 2. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό αποθεματικού, κατά ποσοστό 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος και το υπόλοιπο 60% διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 3. Αν στο τέλος κάποιας χρήσης προκύψει ζημία, αυτή καλύπτεται από το υπόλοιπο των αδιανέμητων κερδών των προηγούμενων χρήσεων εφόσον, δεν έχουν αναλωθεί και αν αυτό δεν επαρκεί από το αποθεματικό. Αν και πάλι δεν καλύπτεται η προκύπτουσα ζημία, η Διοικούσα Επιτροπή συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση για την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα μέλη του Συνεταιρισμού.

 

Άρθρο 28ο

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

 

 1. Ο Συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και επιπλέον τηρεί:

α) Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συνεταιρισμού στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής,  το  ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο,  η  διεύθυνση κατοικίας,  ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους καθώς και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των μελών.

β) Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής.

 1. Τα βιβλία της παραγράφου 1 θεωρούνται πριν από τη χρήση τους από το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 

Άρθρο 29ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

 

 1. Ο Συνεταιρισμός διαλύεται:

α)  Αν  διαγραφεί  από  το  Μητρώο  Κοινωνικής  Οικονομίας  μετά  από  απόφαση  του  Υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης.

β) Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των πέντε (5)

γ)  Λόγω  τελεσίδικης  απόφασης  του  κατά  τόπον  αρμοδίου  Μονομελούς  Πρωτοδικείου,  η  οποία εκδίδεται  ύστερα  από  αίτηση  οποιουδήποτε  έχει  έννομο  συμφέρον, αν  διαπιστωθεί  η  παράβαση διατάξεων του Ν. 4019/2011 οι οποίες αφορούν στη σύσταση και εγγραφή του Συνεταιρισμού στο οικείο Μητρώο.

δ) Αν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του, όπως ορίζεται στο καταστατικό αυτό, εκτός αν αποφασισθεί προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς του.

ε) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

στ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση.

 1. Η διάλυση του Συνεταιρισμού καταχωρείται στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.

 

Άρθρο 30ο

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

 

 1. Τη διάλυση του Συνεταιρισμού ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν ο Συνεταιρισμός κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η διαδικασία της εμπορικής νομοθεσίας. Η εκκαθάριση διενεργείται από τη Διοικούσα Επιτροπή ή σε περίπτωση που αυτή κρίνει αναγκαίο, από δύο εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική  Συνέλευση.  Ο  Συνεταιρισμός λογίζεται  ότι  εξακολουθεί  να  υφίσταται  και  μετά  τη διάλυσή του για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη του Συνεταιρισμού. Αν απομένει μόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην περάτωση της εκκαθάρισης. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει και ενεργητικό, ο Συνεταιρισμός αναβιώνει αυτοδίκαια και ως υπό εκκαθάριση εγγράφεται στα οικεία Μητρώα βάσει του άρθρου 791 ΚΠολΔ. Με το πέρας της εκκαθάρισης το υπόλοιπο δε διανέμεται, αλλά διατίθεται στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.
 2. Αν ο Συνεταιρισμός διαλύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς του ή λόγω της πτώχευσής του, η οποία όμως ανακλήθηκε ή περατώθηκε  με  συμβιβασμό,  είναι  δυνατή  η  αναβίωσή  του  με  απόφαση  της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 14 και 17 του παρόντος, η οποία στη συνέχεια καταχωρείται στο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της έδρας του.
 3. Στην περίπτωση διάλυσης του Συνεταιρισμού για το λόγο που αναφέρεται στην παραγρ. 1 περίπτωση β’  του  άρθρου  29  του  παρόντος,  η  αναβίωση  είναι  δυνατή,  αν  μέσα  σε  τρεις μήνες συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μελών και ακολουθήσει μέσα σε ένα μήνα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται εκτάκτως για να αποφασίσει την αναβίωση του Συνεταιρισμού.
 4. Στην περίπτωση αναβίωσης λογίζεται ότι ο Συνεταιρισμός δεν έχει ποτέ διαλυθεί. Η αναβίωση αποκλείεται όταν έχει αρχίσει η διάθεση του υπολοίπου στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 31ο

 

Το Καταστατικό αυτό ρυθμίζει τα θέματα εκείνα που αξιώνει ο Νόμος 4019/2011 όπως ισχύει. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Νόμου 1667/1986 όπως ισχύει.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 32ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή του Συνεταιρισμού  η οποία  μεριμνά για την έγκριση του καταστατικού και τη σύγκλιση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη των οργάνων  διοίκησης της Κοιν.Σ.Επ και η θητεία της ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μελών,  που θα συγκληθεί μετά την έκδοση της προσωρινής βεβαίωσης εγγραφής αποτελείται από τους:

 1. Νίκο Παπανικολάου του Ιωάννη και της Σοφίας που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958 , κάτοικος Περιστερίου / Αττικής(οδός Αγίου Ιωάννου Θεολόγου 20 ) κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 316540 του ΑΤΑ Περιστερίου, με ΑΦΜ 040038150 της ΔΟΥ Ε΄ Αθηνών,  Πρόεδρο.
 2. Αλέξανδρο Λαλάκο του Σπυρίδωνος και της Βασιλικής που γεννήθηκε στην Άρτα/Ηπείρου το έτος 1962, κάτοικος Αθήνας/ Αττική (οδός Δικαιάρχου 22) κάτοχος του ΑΔΤ Χ 614969 του ΑτΑ Περιστερίου, με ΑΦΜ 044950955 της ΔΟΥ Βύρωνα, Αντιπρόεδρο.
 3. Αριστείδη Ρεβίθη του Γεωργίου και της Αλεξάνδρας που γεννήθηκε στον Δήμο Περιστερίου (Νομού Αττικής) το έτος 1958, κάτοικος Περιστερίου/Αττικής (οδός Καλαβρύτων 27), κάτοχος του ΑΔΤ  Χ 201110 του ΑΤ Περιστερίου, με ΑΦΜ 028642805 της ΔΟΥ  Εφορία Περιστερίου, Γραμματέα. 

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή μεριμνά για την έγκριση του καταστατικού και τη σύγκλιση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης  της Κοιν.Σ.Επ.

Η θητεία της ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, που θα συγκληθεί αμέσως μετά την έκδοση της προσωρινής βεβαίωσης εγγραφής.

 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι  συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι δίνουν με το παρόν την ανέκκλητη ειδική εντολή   και πληρεξουσιότητα  στον Νικόλαο Παπανικολάου του Ιωάννου και της Σοφίας που γεννήθηκε  στην Αθήνα/ Αττικής το έτος 1958, κάτοικος Περιστερίου Αττικής (οδός Αγίου Ιωάννου Θεολόγου 20) κάτοχος του ΑΒ 316540, με ΑΦΜ 040038150 της ΔΟΥ Ε΄ Αθηνών, να υποβάλει το παρόν καταστατικό στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας και να εκπροσωπεί αυτούς έναντι της συγκεκριμένης Αρχής μέχρι την έγκρισή του και  να  προβεί στις  ανωτέρω  περιγραφόμενες  ενέργειες , ή  σε  όσες  κριθούν  απαραίτητες  και αν  ακόμη  δεν περιγράφονται ρητά στην εξουσιοδότηση αυτή. Ο  εξουσιοδοτούμενος  έχει δικαίωμα  να  εξουσιοδοτεί και άλλα  πρόσωπα  να  προβαίνουν στις  ανωτέρω  ενέργειες  με  τις  ίδιες  ή λιγότερες  αρμοδιότητες.